Tuesday, January 19, 2016

തമ്പ്രാക്കൾ തന്നെയല്ലേ?

പീഢനവും വേദനകളും മറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ സമ്മതിച്ചുമില്ല.  ഒരുക്കിയതും ഒതുക്കിയതും തമ്പ്രാക്കൾ തന്നെയല്ലേ?... (Y)

No comments: